Ἀκανθα πτέρνας ὀνομάζεται ἡ ‘΄οστέινη ἀνάπτυξη ὑπό μορφή ἀγκαθιοῦ, στό κάτω μέρος τῆς πτέρνας.Εἶναι ἡ πιό συχνή ἐπώδυνη πάθηση τῆς περιοχῆς.

Ὀ ἀσθενῆς παρουσιάζει πόνο κυρἰως κατά τά πρῶτα βήματα μετά ἀπό κατάκλιση ἤ κάθισμα, ὁ ὁποῖος φτάνει να γίνει ἀδιάκοπος σέ κάθε βῆμα του,σάν νά ὑπάρχει ἕνα ἀγκάθι στο σημεῖο αὐτό.

Ἠ διάγνωση τίθεται ἀπό το ἱστορικό και την ψηλάφηση τῆς περιοχῆς (ἐπώδυνη στην πίεση).Κατά τόν ἀκτινολογικό ἔλεγχο σέ ἕνα ὐψηλό ποσοστό θά φανεῖ ὁ σχηματισμός τῆς ἄκανθας. Ἐπίσης  μπορεῖ να ἐμφανιστεῖ και ὥς τυχαῖο εὔρημα σέ ἄτομα πού πραγματοποίησαν ἀκτινογραφία για κάποια ἄλλη παθολογία τοῦ ἄκρου πόδα και ἡ ὁποία δεν δίνει συμπτώματα.Νά τονιστεῖ ὅτι ἡ παύση τῶν συμπτωμάτων δέν συνοδεύεται πάντα με την ἀκτινολογική ἀπάλειψη της.

Ὠς αἴτια δημιουργίας ἔχουν ἀναφερθεῖ,χωρίς να ἔχουν ἀποδειχτεῖ, τά ἀκατάλληλα παπούτσια, ἡ παρατεταμένη ὀρθοστασία, ἡ συχνή και συνεχής φόρτιση και καταπόνιση τῆς περιοχῆς (ἀθλητισμός,ἐπαγγελματική δραστηριότητα), τραυματισμοί, ἀλλά και οἱ βραχεῖς γαστροκνήμιοι.

Σύγχυση ὑπάρχει μεταξύ τῆς ἅκανθας πτέρνας και τῆς πελματιαίας ἀπονευρωσίτιδας,μέ τήν τελευταία να ἐμφανίζει πόνο περιφερικότερα τῆς ἄκανθας , ἀλλά ὄχι πάντα.

Ἡ συμπτωματολογία μπορεῖ να ἀρθεῖ ἀπό μόνη της, σέ ἄλλοτε ἄλλο χρονικό διάστημα, πού ποικίλει ἀπό μέρες ὥς ἀρκετούς μῆνες.

Ἡ θεραπεία συνίσταται σέ:

  • μείωση δραστηριότητας για μείωση τοῦ ἐρεθισμοῦ
  • πρόγραμμα διατάσεων για την αὔξηση τῆς ἐλαστικότητας τῆς περιοχῆς
  • πάτους σιλικόνης για ἀποφόρτιση τοῦ σημείου
  • παγοθεραπεία για μείωση τοῦ πόνου και τῆς φλεγμονῆς
  • φυσικοθεραπεία

Ἡ ἐφαρμογή φυσικοθεραπείας με τά συνηθισμένα φυσικά μέσα (ὑπέρηχο, tens, laser χαμηλῆς ἰσχύος)ἔχουν φτωχά ἀποτελέσματα.Καλύτερα ἀποτελέσματα ἐμφανίζουν  τά laser ὑψηλῆς ἰσχύος.

Ὑψηλό ποσοστό θεραπείας, ἄνω τοῦ 70%, ἐπιτυγχάνεται με την χρήση Κρουστικοῦ Ὑπέρηχου (shock wave).

Ἐπί ἀποτυχίας τῶν ἀνωτέρω μπορεῖ να γίνει ἔγχυση κορτιζόνης, ἡ ὁποία δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἐπιλογή λόγω τῆς πιθανότητας λέπτυνσης τῆς πελματιαίας ἀπονεύρωσης και τῆς ὄχι ἰδιαίτερα ὐψηλῆς θεραπευτικῆς δράσης της.

Τελευταία ἀναφέρεται  και ἡ χειρουργική θεραπεία, ἡ ὁποία φρόνιμο εἶναι να αποτελεῖ την ἔσχατη ἐπιλογή και ἐπί παραμονής ἰδιαίτερου προβλήματος, ἀφού ἔχει ἐξαντληθεῖ κάθε ἄλλη παρέμβαση και ἔχει δοθεῖ ἰκανός χρόνος, λόγω τῶν ἐπιπλοκῶν πού μπορεί να ἐμφανίσει.

Start typing and press Enter to search